Tîm Arweinyddiaeth

Dr. Andrew Fry
Cyfarwyddwr
Mae Andrew yn Genetegydd Clinigol sydd â diddordeb mewn ymchwilio i anhwylderau niwroddatblygiadol yn ystod plentyndod. Mae wedi bod yn Gyfarwyddwr Parc Geneteg Cymru ers 2020. Mae Andrew yn arwain timau Parc Geneteg Cymru yn y gwaith o gymhwyso datblygiadau ym maes geneteg a genomeg i gynorthwyo ymchwil a gwella bywydau cleifion yng Nghymru a thu hwnt.
Angela Burgess
Cyd-gyfarwyddwr, Addysg ac Ymgysylltu
Mae Angela wedi arwain gweithgareddau addysg ac ymgysylltu ym Mharc Geneteg Cymru ers ei sefydlu yn 2002. Gyda chefndir mewn addysg wyddoniaeth, mae Angela a'i thîm yn gweithio i rannu gwybodaeth am eneteg a genomeg mor eang â phosibl ac ymgysylltu â chleifion a'u cynnwys er mwyn llywio a dylanwadu ar ymchwil genomig.

Tîm Addysg ac Ymgysylltu

Angela Burgess
Cyd-gyfarwyddwr, Addysg ac Ymgysylltu
Mae Angela wedi arwain gweithgareddau addysg ac ymgysylltu ym Mharc Geneteg Cymru ers ei sefydlu yn 2002. Gyda chefndir mewn addysg wyddoniaeth, mae Angela a'i thîm yn gweithio i rannu gwybodaeth am eneteg a genomeg mor eang â phosibl ac ymgysylltu â chleifion a'u cynnwys er mwyn llywio a dylanwadu ar ymchwil genomig.
Email
Dr. Rhian Morgan
Uwch-swyddog Addysg ac Ymgysylltu
Mae gan Rhian gefndir mewn ymchwil fiofeddygol ac mae wedi gweithio mewn lleoliadau academaidd, diwydiannol a chlinigol. Mae hefyd wedi gweithio gydag unigolion a theuluoedd y mae cyflyrau genetig wedi effeithio arnynt. Hi yw Swyddog Addysg ac Ymgysylltu Parc Geneteg Cymru lle mae'n helpu i gyflwyno rhaglen brysur ac amrywiol o weithgareddau sy’n gysylltiedig â geneteg a genomeg i'r cyhoedd, ysgolion a cholegau, gweithwyr iechyd proffesiynol, a chleifion a theuluoedd.
Email
Emma Hughes
Rheolwr Polisi ac Ymgysylltu Cymru
Mae Emma hefyd yn arwain cyfranogiad cleifion a'r cyhoedd mewn ymchwil ar gyfer Parc Geneteg Cymru yn ogystal â bod yn Rheolwr Polisi ac Ymgysylltu ar gyfer gwaith Genetic Alliance UK yng Nghymru. Mae gwaith Emma yn cynnwys polisïau, materion cyhoeddus, cyfathrebu, a threfnu digwyddiadau i gynhyrchu a chyfleu safbwynt cleifion a theuluoedd ar bolisïau ac arferion sy'n ymwneud â datblygu geneteg a genomeg mewn gofal iechyd yng Nghymru.
Email
Nina Lazarou
Cynorthwyydd Addysg
Mae Nina yn darparu cymorth gweinyddol ar gyfer y rhaglen Addysg ac Ymgysylltu.
Email

Timau Genomeg Ymchwil

Cyfleuster Genomeg

Shelley Rundle
Rheolwr Ymchwil

Mae Shelley yn cynnig 30 mlynedd o arbenigedd labordy i'r Tîm Cyfleuster Genomeg, o gysylltu cadwyni A ricin â gwrthgyrff ar gyfer therapi tiwmor wedi'i dargedu i'w rôl bresennol yn cefnogi’r gwaith o baratoi llyfrgelloedd Dilyniannu Cenhedlaeth Nesaf. Mae’n rhan o dîm sy'n ymdrechu i ddarparu cymorth wedi'i bersonoli i'n hymchwilwyr yng Nghymru.

Dr. Vikki Humphreys
Technegydd Ymchwil

Mae gan Vikki dros 22 mlynedd o brofiad labordy yn gweithio ym meysydd bioleg ficrobaidd a moleciwlaidd.  Yn ystod y 16 mlynedd y bu’n gweithio i Barc Geneteg Cymru, mae Vikki wedi bod yn rhan o'r holl newidiadau a datblygiadau sydd wedi digwydd ar lwyfannau NGS ac o ran gweithdrefnau labordy.

Tîm Biowybodeg

Dr. Iain Perry
Uwch-fiowybodegydd

Mae cefndir Iain yn cynnwys amrywiaeth eang o bynciau ymchwil gan gynnwys genomeg a thrawsgrifiadomeg o addasu uchder uchel, a dadansoddiad E-DNA o samplau dŵr o Affrica i gylch yr Arctig ar gyfer Infertebratau, Pysgod, Algâu a Bacteria.  Gan weithio o fewn y tîm biowybodeg, mae Iain yn ymddiddori mewn dulliau dadansoddi newydd a datblygu a darparu hyfforddiant ym maes biowybodeg.

Email

Integreiddio Genomeg â SAIL

Prof. Kerina Jones
Athro Gwyddor Data Poblogaeth ym Mhrifysgol Abertawe

Kerina yw arweinydd Parc Geneteg Cymru ar gyfer integreiddio genomig â chronfa ddata SAIL. Trwy ei rôl fel y Cyfarwyddwr Cyswllt ar gyfer Llywodraethu Gwybodaeth ac Ymgysylltu â'r Cyhoedd (IG&PE), mae Kerina yn gweithio i sicrhau diogelwch data ac i wneud y mwyaf o ddefnyddioldeb data sy'n gymdeithasol-dderbyniol ar draws yr amrywiol fentrau Gwyddoniaeth data poblogaeth, gan gynnwys: Cronfa Ddata SAIL, Canolfan Ymchwil Data Gweinyddol Cymru, a chydweithrediad HDRUK.

Cyfleuster Golygu Genomeg

 • Prof. Nick Allen
  Arweinydd Golygu Genomau
 • Bridget Allen
  Rheolwr Ymchwil Golygu Genomau

 

Prosiect TRE Canser Cymru

 • Dr. Kevin Ashelford
  Arweinydd y Strategaeth Data a Seilwaith TG (wedi’i ariannu gan Barc Geneteg Cymru)
 • Dr. Peter Giles
  Gwyddonwyr Data (prosiect TRE Canser wedii ariannu)
 • Liz Merrifield

Caniatâd Genomig yng Nghymru

 • Rhys Vaughan
  Rheolwr Cydsyniad Genomig (wedi’i ariannu gan Barc Geneteg Cymru)

Moeseg Ymchwil a Chymorth Prosiect

 • Laura Butlin
  Cydlynydd Ymchwil

 

Tîm Rheoli Gweithredol

Mae tîm rheoli gweithredol a ffurfiwyd o blith yr arweinwyr allweddol ar gyfer gweithgarwch ym Mharc Geneteg Cymru ynghyd ag academyddion Prifysgol yn cyfarfod yn rheolaidd i arwain cyfeiriad gweithredol Parc Geneteg Cymru ac i drafod a datblygu ein strategaeth i gefnogi genomeg yng Nghymru. Mae’r tîm hwn yn cael ei gefnogi gan bwyllgor cynghori allanol sy’n adolygu ein gweithgarwch ac yn rhoi cyngor ac arweiniad strategol hirdymor.

Parc Geneteg Cymru

 • Dr. Andrew Fry
  Cyfarwyddwr
 • Cyd-gyfarwyddwr a Rheolwr Gweithrediadau
 • Angela Burgess
  Cyd-gyfarwyddwr a Rheolwr Addysg ac Ymgysylltu
 • Emma Hughes
  Arweinydd Cynnwys y Cyhoedd

Arweinwyr Academaidd

 • Prof. Kerina Jones (Swansea University)
  Arweinydd Integreiddio Data SAIL
 • Dr. Hywel Williams
  Arweinydd Effaith
 • Prof. Andy Tee
  Arweinydd Masnachol
 • Prof. Nick Allen
  Arweinydd Golygu Genomau