Awgrymiadau chwilio

  1. Gellir defnyddio’r bar chwilio i deipio enw eich cyflwr i mewn, neu enw astudiaeth sy’n gysylltiedig â’r cyflwr yr ydych yn ymddiddori ynddo.
  2. Ar ôl i chi deipio’r wybodaeth hon i mewn i’r bar chwilio, bydd unrhyw astudiaethau sy’n berthnasol i chi’n ymddangos mewn rhestr fydd yn cynnwys mwy o wybodaeth am yr astudiaeth a sut gallwch gymryd rhan ynddi. Hefyd, bydd gennych yr opsiwn i drefnu’r rhestr mewn gwahanol ffyrdd; er enghraifft, A-Z.
  3. Weithiau, efallai na fydd fersiynau byrrach ar enwau cyflyrau’n eich galluogi i gael hyd i’r wybodaeth angenrheidiol, felly rhowch gynnig ar ddefnyddio enw llawn y cyflwr os ydych yn ei wybod. Er enghraifft, ‘tuberous sclerosis’ yn hytrach na’r byrfodd ‘tsc’.
  4. Efallai fod mwy nag un enw ar y cyflwr yr ydych yn chwilio amdano, ac efallai fod enw gwahanol yn cael ei ddefnyddio ar y Porth. Os ydych yn ansicr, chwiliwch drwy ddefnyddio geiriau allai fod yn gysylltiedig â’ch cyflwr, er enghraifft, mae ‘Adenos carcinoma’ yn fath o ganser prin ar yr ysgyfaint. Gallwch ddefnyddio termau amgen fel “Lung Cancer” neu “Rare Lung Cancer”.
  5. Os nad yw unrhyw astudiaethau’n ymddangos pan rydych yn defnyddio’r bar chwilio, mae lleoedd eraill o hyd y gallwch eu chwilio am ymchwil allai fod yn berthnasol i chi. Mae gan ein hadran o’r enw ‘Joining Rare Disease Research’ ddolenni i safleoedd eraill lle dylech allu dod o hyd i wybodaeth am brosiectau perthnasol.
  6. Ni fydd gan rai o’r astudiaethau berson cyswllt i gysylltu â nhw i ofyn am wybodaeth bellach am astudiaeth benodol. Y rheswm am hyn yw nad oedd gennym ganiatâd i gynnwys yr wybodaeth hon ar y Porth. Os nad oes person cyswllt wedi’i enwi gan yr astudiaeth yr ydych yn ymddiddori ynddi, cysylltwch â’ch meddyg/eich gweithiwr iechyd proffesiynol neu eich meddyg teulu a rhoi gwybod iddynt am enw’r astudiaeth a dweud bod gennych ddiddordeb mewn cael mwy o wybodaeth am sut i gymryd rhan.
  7. Efallai byddwch yn dod o hyd i astudiaethau nad ydynt yn ymchwilio i’ch cyflwr penodol, ond sy’n berthnasol i chi o hyd, ac efallai dylech ystyried cymryd rhan ynddynt. Os ydych yn ansicr a yw astudiaeth yn agored i chi, bydd eich meddyg/gweithiwr proffesiynol yn gallu eich cynghori a oes modd i chi gymryd rhan.

Cysylltwch â ni os oes unrhyw adborth gennych am y Porth yr hoffech rannu â ni. Byddwn yn gweithio’n galed i wneud gwelliannau a chynyddu nifer yr astudiaethau ar glefydau prin sydd wedi’u cynnwys. Felly, os ydych yn ymwybodol o unrhyw brosiectau ddylai fod ar y Porth, neu os gallwn eich helpu i ddod o hyd i ymchwil i gyflwr sy’n effeithio arnoch neu ar aelod o’ch teulu, rhowch wybod i ni: RDGateway@cardiff.ac.uk


No post found